تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز

تحقیق-بررسی-تمایل-جوانان-به-اعتیاد-و-علل-اجتماعی-و-عاطفی-آن-در-شهر-شیرازتحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز در حجم 92 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

فصل اول :

1-   مقدمه8

2-   بیان مسئله10

3-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.11

4-   اهداف پژوهش

5-   پرسش یا فرضیه های پژوهش 13

6-   تعاریف نظری و عملیاتی .15

7-   معرفی متغیرهای مستقل و وابسته.19

فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش

1-   تاریخچة اعتیاد.21

2-   بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش24

3-   بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور 45

4-   نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده 47

فصل سوم : متودولوژی

1-   جامعة آماری.57

2-   نمونه آماری و روش نمونه گیری.58

3-   روش محاسبه حجم نمونه58

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1-   بررسی و توصیف و تحلیل داده ها 60